Zryczałtowane koszty windykacji

Umowy podpisywane między firmami mogą dotyczyć setek tysięcy złotych. Jednak nie wszystkie. W przestrzeni gospodarczej ogromny odsetek stanowią umowy, w których strony zobowiązane są do płatności kilku, czy kilkudziesięciu złotych. Każdy grosz w firmie jest ważny. Mimo niewielkiej kwoty, często dochodzi do opóźnienia w dotrzymywaniu terminu zapłaty środków. Zryczałtowane koszty windykacji to instytucja, która umożliwia przedsiębiorcy dochodzenie roszczeń związanych z niewywiązywaniem się kontrahenta z umowy.

Czym jest rekompensata i komu przysługuje?

Rekompensata za odzyskanie należności, to kwota, o którą może starać się przedsiębiorca w przypadku, gdy jego kontrahent nie wywiązuje się z terminów i zalega z opłatami. Regulacje dotyczące możliwości uzyskania zryczałtowanego odszkodowania odnoszą się wyłącznie do sytuacji, w której obie strony umowy to przedsiębiorcy (umowy B2B) i dotyczy ona transakcji handlowych – świadczenia usług czy dostawa towaru (np. stworzenie logo firmy lub transport mebli). Istotną kwestią jest też fakt, że możliwe jest dochodzenie rekompensaty wyłącznie w przypadku, gdy umowa między stronami została podpisana nie wcześniej niż 27 kwietnia 2013 roku (data wejścia w życie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych).

Zryczałtowane koszty windykacji – podstawa prawna

Firmy często rezygnowały ze wszczynania wobec kontrahenta windykacji zaległych należności. Po prostu im się to nie opłacało. Jej koszty były większe niż faktyczna kwota na fakturze, która podlegała windykacji. Prawo, robiąc ukłon w stronę przedsiębiorców, wyposaża ich w możliwość dochodzenia rekompensaty za koszty odzyskania należności. Niestety, niewiele firm ma świadomość przysługującego im uprawnienia.

W styczniu bieżącego roku, weszły w życie zmiany w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z 2013 roku. Nowelizacja zmieniła nazwę ustawy na „ustawę o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych”. Wprowadziła regulacje dotyczące uzależnienia wysokości rekompensaty za koszty odzyskania należności od kwoty niezapłaconej faktury. Dotychczas niezależnie od jej wartości, zryczałtowane odszkodowanie było równe 40 euro. Obecnie ustawa wskazuje na 3 różne progi możliwej rekompensaty:

  • 40 euro – dla świadczenia, które nie przekracza 5 tys. zł.,
  • 70 euro – dla świadczenia od 5 tys. zł do maksymalnie 50 tys. zł.,
  • 100 euro – dla świadczenia, które wynosi co najmniej 50 tys. zł.

Czy brak w umowie postanowienia o rekompensacie wyklucza otrzymanie świadczenia? 

Prawo nie wymaga, aby w umowie podpisanej między stronami wprowadzać regulacje dotyczące potencjalnej kwoty odszkodowania czy możliwości starania się o rekompensatę. Co więcej, zawarcie w umowie postanowienia o braku możliwości dochodzenia rekompensaty będzie nieważne. Regulacje ustawy mają większą moc prawną niż postanowienia w umowie między firmami.

Przedsiębiorca nie musi przedstawiać żadnych dowodów poniesionych kosztów, aby starać się o przysługującą mu z mocy ustawy rekompensatę. Tym samym ustawa stwarza dodatkową możliwość zysku dla przedsiębiorcy. W niektórych przypadkach firma może dochodzić od swojego dłużnika większej kwoty niż przewidziana w ryczałcie. Możliwe jest to w przypadku wyższej kwoty windykacji. W tym przypadku jednak konieczne będzie przedstawienie dowodów poniesionych kosztów.

Realna kwota rekompensaty

Mimo, że ustawa podaje kwoty rekompensaty w walucie unijnej, należy je przeliczyć na polskiego złotego. Metoda opisana w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych sprowadza się do przemnożenia właściwej kwoty podanej w euro przez średni kurs waluty, który obowiązywał w ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego ten, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

Data wymagalności to ostatni dzień płatności faktury, termin zwrotu pożyczki lub wywiązania się ze zleconego zadania. To moment, w którym świadczenie powinno zostać spełnione i nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami.

  • Firma „Elektryka i Elektronika u Janusza” wystawiła firmie „Internet_bez_granic” fakturę 14 czerwca 2020r. Opiewała ona na kwotę 3,5 tys. zł. W umowie, termin płatności ustalono na 14 dni od momentu wystawienia dokumentu płatności. Świadczenie stanie się wymagalne 28 czerwca.
  • Jeżeli kontrahent nie wywiązał się z zapłaty w terminie i zalega z uregulowaniem faktury, przedsiębiorca, podczas przeliczania rekompensaty z euro na złotówki, powinien odszukać średni kurs euro z 29 maja (ostatni dzień roboczy poprzedniego miesiąca). Link do sprawdzenia archiwalnych kursów: https://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx
  • W tym wypadku należy obliczyć to następująco:
    40 euro * 4,4503 zł. = 178,01 zł.

Podsumowanie – zryczałtowane koszty windykacji

Regulacja jest bezpośrednim zagrożeniem dla dłużników i stwarza przedsiębiorcy możliwość dodatkowego zysku. Instytucja zryczałtowanych kosztów windykacji umożliwiła wielu przedsiębiorcom dochodzenie roszczeń związanych z niewywiązywaniem się kontrahenta z umowy. Regulacje działają także mobilizująco na wszystkie firmy, które dotychczas zwlekały z opłatami określonymi w umowach, licząc że uda im się uniknąć zapłaty.

UDOSTĘPNIJ POST

Share on facebook
Share on linkedin
Adwokat Bartosz Hawryluk

Adwokat Bartosz Hawryluk

W toku swojej kariery zawodowej zajmuję się obsługą procesów windykacyjnych (windykacja sądowa, również online), a także prawem dot. nieruchomości.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną:
+48 733 373 337
kancelaria@adwokathawryluk.pl

Adwokat Radzyń Podlaski, Bartosz Hawryluk Kancelaria Adwokacka – Porady Prawne Parczew, Radzyń Podlaski

Skontaktuj się z nami: